Generalforsamling 16. April 2018

Endelig dagsorden.

Indkaldelse til generalforsamling i Frivilligcenter og Selvhjælp Høje Taastrup

Mandag den 16 april 2018.kl. 19.
Dørene åbnes kl. 18.30.

Sted: Medborgerhuset Taastrup Hovedgade 71 2630 Taastrup, Lille sal.

Frivilligcenter medlemmer og andre interesserede inviteres til
den årlige generalforsamlingen.
Kun medlemmer har stemmeret.

Før generalforsamlingen er der et debatoplæg om frivillighed af, Nada El-Khatib & Ilknur Kekec.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.

4. Bestyrelsen beretning til
Godkendelse, Både mundtlig og skriftlig.

5. Regnskab til godkendelse

6. Indkommende forslag.
A. Forslag om at arbejde hen mod en fusion mellem
Frivilligcenter og Frivillighedsdag. I 2019.
Fra Knud Anker Iversen. Se bilag.

7. Fremlæggelse af budget herunder fastsættelse af
kontingent. Se bilag.

8. Valg til bestyrelsen.

a. Valg af kasserer Jørgen Skorstensgaard ønsker genvalg.

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

c. Suppleanter for 1 år.

d. Valg af revisor for 2018.

9. Eventuelt

 

Bilag 6.A

Forslag: Generalforsamlingen giver udtryk for et ønske om at fusionere med Frivillighedsdagen. Der indledes forhandlinger med Frivillighedsdagen om at de to initiativer fusioneres fra 2019
Begrundelse: To initiativer der begge understøtter den frivillige indsats i Høje-Taastrup vil stå sig bedst ved at være samlet.
Da Frivilligcentret i sin tid blev etableret var det med henblik på – med midler fra Socialministeriet – at sikre ansat personale, der kunne være tovholder for et styrket frivillighedssamfund. Dette arbejde stoppede da Byrådet med virkning for 2016 stoppede deres bidrag. Der er under de nuværende forhold ikke udsigt til at det ændres.
Derfor tror jeg at der skal nytænkes og gøres en ekstraordinær indsats for at synliggøre og styrke det kæmpepotentiale, der er i det frivillige arbejde. I forhold til andre kommuner – eks. Greve – står det frivillige arbejde svagt i Høje-Taastrup.
Indsatsen for en styrket frivillig organisering kan en fusion være første skridt i retning af.
Knud Anker Iversen

 

 

Beretning

Beretning fra Frivilligcenter og Selvhjælp Høje-Taastrup for 2017

 

Frivilligcenteret er i det forgangene år været drevet af frivillige da kommunen tog tilskuddet fra os i 2016.

Pengene er ved at være brugt og vi har kun kontingent fra medlemmerne og paragraf 18 midler at drive Frivilligcenteret for.

I det forgangne år har bestyrelsen holdt møde med kommunens frivillighedskonsulent Anja Mørkeberg og fritids- og kulturcenterchef Anders Christensen for at få belyst muligheden for at komme på kommunens budget igen. Konklusionen var at vi skulle genopfinde Frivilligcentret og arbejde sammen med andre frivillige organisationer i kommunen.

Så vi må nok erkende at kommunen ikke ønsker et Frivilligcenteret i Høje Taastrup i den nuværende form, selvom det er Folketingets ambition at der skal være et Frivilligcenter i alle kommuner.

Vi har som bestyrelse prøvet at fastholde aktiviteterne, men det har ikke været mulig at starte nye aktiviteter.

Vi har i 2017 afholdt 3 kurser for medlemmer.

Afasigruppen køre en gang om ugen og flytter til kulturhuset under Medborgerhusets renovering.

Mentorkorpset er stadig i gang og fortsætter deres samarbejde med sprogskolen.

Bestyrelsen har i årets løb mistet 2 bestyrelsesmedlemmer:
Mette Hjort Pedersen og Maibritt Søgaard. Der var ikke suppleanter til at erstatte de 2
Derfor har vi brug for nye kræfter.

SÅ KOM OG VÆR MED TIL AT STARTE EN NY FREMTID.
FOR        FRIVILLIGCENTERET OG SELVHJÆLP
HØJE TAASTRUP.

Margit Løvkvist

formand

 

HUSK: Efter generalforsamlingen trækkes vinderen af maleriet, blandt

medlemsforeningernesom deltager i generalforsamlingen..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Med venlig hilsen

Bestyrelsen Frivilligcenter & Selvhjælp

                    Høje-Taastrup