Forening

Danske Handicaporganisationer

Vi er stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).
De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen over 320.000 medlemmer og dækker alle typer handicap.

DH yder ikke rådgivning eller støtte til den enkelte borger – det gør den relevante medlemsorganisation.

DH beskæftiger sig med handicappolitik, hvilket er et meget bredt begreb, der dækker alle sektorer af samfundet.

DH arbejder med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention for det fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap på lige fod med alle andre medborgere har retten til fuld og lige deltagelse i samfundslivet.

DH skal i følge vores vedtægter alene arbejde med de emner, der er af fælles interesse for vore medlemsorganisationer.

Medlemsorganisationerne (forsamlet i Repræsentantskabet) sætter kursen gennem principprogrammet, strategiplanen og handlingsplanen.

DH’s politiske udvalg, der er sammensat af eksperter fra medlemsorganisationerne, arrangerer temamøder og forbereder vedtagelsen af DH’s politikpapirer.

Vore publikationer og informationsmaterialer bliver løbende lagt på nettet

DH udpeger centralt og lokalt brugerrepræsentanter til en lang række råd, nævn og udvalg. Lokalt udpeges sådanne repræsentanter af DH’s afdelinger, der hver for sig fungerer som kommunale paraplyorganisationer, hvortil handicaporganisationernes lokalkredse er tilknyttet.